80 درصد راي مردم خاتم به رئيس جمهور منتخب

سيدناصرامامي دربخش ديگري ازسخنان خود با بيان اينكه امكان هرگونه جابه جايي آراء رادرحدصفرمي باشدازتلاشهاي هيات اجرايي ،نظارت،بازرسي،اعضاي صندوق،نيروهاي نظامي،انتظامي،امنيتي وعوامل ستادي وخدماتي وسايركساني درامربرگزاري انتخابات تلاش بي شائبه وگسترده دانستندتقديروتشكر كردند وافزودند:حضور85درصدي ايرانيان سرافراز وپيروخط رهبردرانتخابات رياست جمهوري دهم وحضور78/99درصدي مردم شهرستان خاتم وراي 80درصدي مردم اين شهرستان را به رئيس جمهورمنتخب راباعث افتخار مي دانم.