حراست

 • 1- پیگیری در مورد صدور كارت شناسایی و تردد جهت پرسنل
 • 2- برقراری كشیك حفاظتی جهت انجام امور اداری
 • 3- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
 • 4- هماهنگی با حراست استانداری
 • 5- همكاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه كاركنان
 • 6- جمع آوری اطلاعات در خصوص كاركنانی كه خدمت و ارزیابی كار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است
 • 7- بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح
 • 8- اقدام لازم به منظور پیشگیری از امكان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده
 • 9- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات
 • 10- انجام كلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
 • 11- سركشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسایی ها به مافوق
 • 12- شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
 • 13- تشكیل جلسات مسئولین دوایر فرمانداری و بخشداری ها