36شعبه اخذراي درشهرستان خاتم پذيراي راي دهندگان شد
36شعبه اخذ راي براي كل شهرستان در نظر گرفته شده است كه آراي مردم شهرستان را جمع آوري مي كنند.وي همچنين تعدادشعبه اخذ راي را دربخش مركزي 20شعبه و در بخش مروست 16شعبه اعلام كرد.سيد ناصر امامي در بازديدي كه از 7شعب اخذراي اين شهرستان با حضور اعضاي شوراي تامين  شهرستان داشتندحضور مردم را در پاي صندوق هاي راي چشمگير عنوان نمود و گفت: دربعضي از نقاط شهر صف هاي طولاني تشكيل شده و مردم در اشتياق راي دادن بسر مي برند و خوشبختانه هيچ مشكل خاصي در اين رابطه مشاهده نشده است. گفتني است فرماندارخاتم درساعت 9:45دقيقه راي خودرا دربازديدی كه از صندوق هاي راي دردهستان فتح آباد داشتند به صندوق انداختند
                                                                                                                                                                                      رستگارخبرنگارشهرستان