گزارش تصويري بازديد فرماندار از ايستگاه تقليل فشار گاز شهرستان خاتم