گزارش تصويري بازديد فرماندار از اداره بازرگاني و بررسي روند توزيع كالا برگ