گزارش تصويري بازديد فرمانداراز جايگاه CNG شهر هرات