نتايج آراء استان به استان و شهر به شهر دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري

ستاد انتخابات كشور نتايج نهايي آراء دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را به تفكيك استان و شهرستان منتشر كرد.

دانلود فایل نتایج انتخابات  

1- فایل اکسل

2- فایل PDF