كارشمارش آراء در 36 شعبه اخذ راي شهرستان خاتم پايان يافت.

 

استان

شهرستان

بخش

كانديدا

مجموع آرا

يزد

خاتم

مركزي

احمدي نژاد

8634

يزد

خاتم

مركزي

رضايي مير قائد

53

يزد

خاتم

مركزي

كروبي

33

يزد

خاتم

مركزي

موسوي خامنه

2875


جمع كل آرا: 11595

 

استان

شهرستان

بخش

كانديدا

مجموع آرا

يزد

خاتم

مروست

احمدي نژاد

6746

يزد

خاتم

مروست

رضايي مير قائد

46

يزد

خاتم

مروست

كروبي

16

يزد

خاتم

مروست

موسوي خامنه

982


جمع كل آرا: 7790

 

فرماندار خاتم در ادامه  افزود از مجموع آمار افراد واجدالشرايط در اين دوره تعداد 19464 نفر معادل 99.8 درصد در انتخابات شركت نموده اند.

فرماندار در پايان ضمن تقدير وتشكر از مردم هميشه در صحنه اين شهرستان از درگاه خداوند متعال براي آنها موفقيت وسربلندي را آرزو نمود.

 

 

اکبر شمسی                 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم