فرماندار و رئيس هيئت اجرايي انتخابات شهرستان خاتم تعداد واجدين شرايط راي اين شهرستان را 19هزار و490 نفر اعلام كرد.
سيدناصرامامي با بيان اين مطلب گفت:تسهيلات لازم براي پذيرش و شركت اين تعداد راي دهنده در شعب اخذ راي فراهم شده است.
امامي يادآور شد تعداد 36شعبه اخذ راي براي كل شهرستان درنظرگرفته شده است كه روز 22خردادماه امسال آراي مردم شهرستان را جمع آوري مي كنند.وي همچنين تعداد شعبه اخد راي شهري را دربخش مركزي 20شعبه ودربخش مروست 16شعبه اعلام كرد.
رئيس هيات اجرايي انتخابات شهرستان از تمهيدات لازم براي پذيرش و شركت اين تعدادراي دهنده درشعب اخذ راي خبر داد و گفت:جلسات متعدد درخصوص آموزش كاربرهاي هيات اجرايي ،رابطين كاربران و برنامه ريزی هاي لازم جهت نمايندگان فرماندار،اعضاي شعب اخذ راي انجام شده و نيز شعبات اخذ راي بر اساس برنامه زمانبندي شده و روز شمار انتخابات صورتجلسات تنظيمي هيات اجرايي و نظارت از قبل تعيين شده و بازديدهاي لازم انجام شد و كليه شعبات در هر دو بخش مركزي و مروست آماده اخذ راي در روز انتخابات 22خرداد امسال مي باشند.
رستگارخبرنگارشهرستان