اربعین حسینی

فرماندارخاتم ضمن تسلیت اربعین حسینی ازمردمشهرستان خاتم دعوتکرد تا باشورحسینی دراین مراسم شرکت کنند