فرماندارخاتم دانشگاه پيام نور واحد مروست را مورد تاييد دانشگاه اعلام كرد
سيد ناصر امامي گفت:با توجه به ضرورت تحقق عدالت درتوسعه آموزش عالي و ضرورت دسترسي همه داوطلبان واجد شرايط علمي به آموزش دانشگاهي ،بار ديگر دانشگاه پيام نور واحد مروست با پيگيري هاي بعمل آمده در آينده نزديك عمليات ساختمان آن آغاز خواهد شد.امامي ادامه داد:اين دانشگاه موردتاييددانشگاه پيام نور مي باشد و ضرورتي ندارد كه مردم خودم و دانش پرور مروست نگران باشند.
فرماندار خاتم همچنين از مسئولان اجرايي استان خواست كه براي راه اندازي هر چه سريعتر اين دانشگاه نهايت همكاري هاي لازم را بكار گيرند.
 
                                                                                                                                                                                           رستگارخبرنگارشهرستان خاتم

 

نامه مرتبط :