فرماندارخاتم از برگزاري انتخابات سالم و پرشوردرشهرستان خاتم خبرداد
سيد ناصر امامي با بيان اينكه 19هزار490 نفر مردم شهرستان خاتم واجد شرايط  راي دادن هستند افزود:36 شعبه اخذ راي در شهرستان خاتم است كه 20 شعبه دربخش مركزي و16  شعبه دربخش مروست قرار دارد.و نزديك به 550 نفر اعم از اعضاي هيئت نظارت ، ناظرين ،اعضاي هيئت بازرسي،بازرسان اعضاي هيئت اجرايي ،اعضاي شعب ،نمايندگان فرماندار،نيروهاي نظامي و انتظامي ،محافظين صندوق و نيروهاي ستادي مربوطه مجموعه نيروهايي هستندكه درگير انتخابات مي باشند.امامي همچنين اظهار اميدواري كرد كه در روز انتخابات حضور بيش از 19هزار نفر از مردم شهرستان خاتم در پاي صندوق هاي راي را شاهدباشيم وي ادامه داد:تاكنون جلسات متعدد در هر سه رده اجرايي،نظارتي و بازرسي برگزارشده است.و جلسات توجيهي و آموزشي لازم نيز انجام و درطول هفته برگزار خواهد شد تا انشاءا... نيروها با آمادگي كامل نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايند.
رستگار خبرنگار شهرستان خاتم