حاضرین دراین آئین به منظور تجدید میثاق با آرمان های شهداء وانقلاب برسرقبورمطهرشهداء با نثار شاخه گل وقرائت فاتحه یاد وخاطره آنان راگرامی داشتند.


IMG_20181014_110337.jpg IMG_20181014_110340.jpg