مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت پنجم

بنا به گزارش روابط عمومي فرماندار خاتم در اين سفر كه استاندار به همراه جمعي از معاونين ،مديران كل استانداري و مدير كل ادارات استان و فرماندارخاتم صورت گرفت استاندار يزد ضمن بازديد از چاه كشاورزي فاطميه شماره دو از نزديك در جريان مسائل و مشكلات كشاورزان اين چاه قرار گرفت ،كشاورزان چاه مذكور مهمترين مشكل خود را صدور مجوز جابجائي چاه ذكر نمودند كه استاندار يزد به مدير آب منطقه اي استان دستور داد موضوع را پيگيري وحل نمايد .در اين بازديد همچنين تعدادي از كشاورزان چاه نيستان و حسن آباد خوانسار خواستار صدور مجوز جابجائي چاههاي اضطراري كشاورزي خود شدند كه فلاح زاده استاندار استان يزد از مدير عامل شركت آب منطقه اي استان خواست مشكل كشاورزان چاه حسن آباد خوانسار و نيستان را در اسرع وقت حل نمايد .

استاندار در اين بازديد طي سخنان كوتاهي كشاورزان را از مهمترين و زحمت كش ترين اقشار جامعه دانست و از مسئولين خواست تمام تلاش خود را جهت خدمت به اين قشر از جامعه به كار گيرند.