به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، فرماندار خاتم در اين نشست طي سخناني اهميت موضوع سرشماري كشاورزي در سال جاري را يادآور شد و اظهار داشت : يا عنايت به اينكه  نتايج اين سرشماري مبناي تصميم گيري در بخش كشاورزي است انجام درست و اصولي اين طرح بزرگ در سطح جامعه يك ضرورت است .

وي افزود: با توجه به اينكه اين طرح هر 10 سال يكبار اجرائي مي شود، بايستي اطلاع رساني لازم  به روستائيان و كشاورزان جهت مشاركت در اين طرح و همكاري با ماموران سرشماري  صورت گيرد.

وي در ادامه از كليه ادارات و نهادهاي شهرستان خواست تا  در جهت بهتر اجرا شدن اين طرح در سطح شهرستان همكاري لازم را داشته باشند .

در اين نشست هر يك از اعضا به بيان ديدگاههاي خود جهت اجراي بهتر سرشماري در سطح شهرستان پرداختند .

چهارمين طرح سرشماري كشاورزي  از پنجم تا  هجدهم آبان ماه سال جاري  همزمان با سراسر كشور در شهرستان خاتم اجرائي مي شود