بخشدار مرکزی خاتم با اشاره به اینکه ساخت و ساز صرفاً در داخل محدوده طرح هادی مصوب طبق ضوابط و مقررات مندرج در بند 10 مجاز بوده است افزود: هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز در حریم روستاها ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد کاظمی نسب روز شنبه در نشست دهیاران بخش مرکزی خاتم گفت: هر گونه ساخت و ساز در خارج از محدوده طرح هادی منوط به اخذ مجوز می باشد. 
وی یادآور شد: تمامی ساکنین روستا، کلیۀ دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی و همه دست اندرکاران عمران روستایی، قبل از شروع ساخت و ساز و هر گونه عملیات ساختمانی در داخل محدودۀ طرح هادی می بایست با هماهنگی دهیاری و در صورت فقدان دهیاری، اعضاء شورای اسلامی طی تقاضای کتبی و ارائه مدارک مورد نیاز از مرجع ذیربط پروانۀ ساختمانی یا شناسنامۀ ساختمان را اخذ نمایند.
وی ضمن بیان اینکه درآمدزایی در بخش شرکت تعاونی دهیاری ها از اهمیت زیادی برخوردار است اظهار داشت: ایجاد درآمدهای پایدار برای شرکت تعاونی دهیاری ها یکی از گام هایی است که امید داریم در سالجاری برداشته شود و بتوانیم در این زمنیه اشتغالزایی خوبی نیز داشته باشیم.
بخش مرکزی خاتم هم اکنون دارای 17 روستاست که دارای طرح هادی هستند.