گزارش تصویری،

بازدید فرماندار به اتفاق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازبیمارستان آیت الله خاتمی هرات

میربهبودی فرماندار به اتفاق صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین از روند ساخت و توسعه بیمارستان آیت الله خاتمی هرات بازدید نمودند.