بازدید طالبی استاندار از پروژه در حال احداث کارخانه کاشی باران

طالبی استاندار محترم در پایان سفر یک روزه خود به شهرستان خاتم به اتفاق میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم از پروژه در حال احداث کارخانه کاشی باران بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت.