به منظور بازرسی و کنترل جریان انتخابات بر مدار قانون و نیز صیانت و حفاظت از آرای مردم و اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی‌ هیئت بازرسی انتخابات شهرستان خاتم تشکیل گردیده است.
شهروندان شهرستان می‌توانند  گزارشات و تخلفات احتمالی انتخاباتی را در حوزه‌های مختلف به دبیرخانه این هیئت در شهرستان خاتم واقع در فرمانداری منعکس نمایند و یا در این رابطه با شماره تلفن 03532572112و نمابر03531119798 تماس بگیرند.


637025107210757376_001.jpg