بازدید فلاحتی بخشدار به همراه عسکری رئیس اداره برق مروست از پروژه احداث خط فشاور قوی که دراین بازدید آقای عسکری اعلام کرد این پروژه بطول 12kmبا اعتبار شش میلیاردوپانصد میلیون ریالی در دوفاز درحال اجرا می باشد هدف از جرای این خط  جداسازی بار چاههای کشاورزی مسیر کریم آباد و قسمتی از چاههای کشاورزی منطقه گرداب( جاده چغندری) ازشهرو پایدار نمودن برق شهر مروست می باشد وی خاطرنشان کرد خط جاده چغندری نیز در شرایط بحران تقویت می یابد.


img_7271.jpg img_7264.jpg img_7267.jpg img_7269.jpg img_7274.jpg