به مناسب روز درختکار

غرس درخت و جشن ملی روز درختکاری با حضور مسئولان شهرستان خاتم

به مناسبت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی، در مراسمی با حضور مسئولان شهرستان خاتم، چند اصله نهال غرس گردید.

به مناسبت روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی و با حضور امام جمعه، فرماندار، ریاست دادگستری، دادستان و سایر مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان خاتم، چند اصله نهال غرس گردید.

۱۵ اسفند ۱۴۰۲