گزارش تصویری،

عملکرد هفتگی فرمانداری شهرستان خاتم به روایت تصویر،