پیام تبریک سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم به مناسب 17 مرداد

جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم به مناسبت روز خبرنگار پیامی را صادر نمود: