نشست میربهبودی فرماندار خاتم با مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

نشست میربهبودی فرماندار خاتم با نورالدینی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، زارع مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها و سرمایه گذار کارخانه کاشی وسرامیک پیرامون سرمایه گذاری واحداث کارخانه کاشی در شهرستان خاتم برگزار شد