نشست میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان

نشست جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با جوادیان زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون تامین نیروی انسانی وحمایت مالی ازموسسات فرهنگی هرات ومروست وپیگیری درواگذاری پروژه مجتمع فرهنگی وهنری مروست به پیمانکار جدید جهت جذب اعتبارتخصیصی وتکمیل پروژه درسال جاری برگزار شد.