مدیر عامل کارخانه کاشی باران با فرماندار شهرستان خاتم دیدار نمود.

صبح امروز رعیت مدیر عامل کارخانه کاشی باران به همراه جمعی از همکاران با جواد میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم جهت عرض تبریک انتصاب وی دیدار و همچنین گزارشی درخصوص روند اجرای عملیات این کارخانه بیان نمود.