فرماندار خاتم از ساختمان های پیشنهادی به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح و راه اندازی بخشداری چاهک بازدید کرد.

جوادمیربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، بخشدار مرکزی ، دهیار و اعضای شورای اسلامی بخش چاهک از ساختمان های پیشنهادی به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح و راه اندازی بخشداری چاهک بازدید کردند.