به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم،"سيد ابوالفضل وكيلي "،اظهار داشت : جهت اجراي اين طرح كه در مناطق كرخنگان،چاه منج و بختياري اين شهرستان اجرا مي شود، اعتباري افزون بر 20 ميليارد ريال هزينه خواهد شد .   

وي با بيان اينكه ايجاد پاسگاه، ايجاد ايستگاه اطفاي حريق و كنترل آفات و امراض در اين طرح به خوبي ديده شده،  گونه هاي كشت شده در اين طرح را شامل بنه ، بادام كوهي و آنغوزه تلخ عنوان و افزود: در مراحل بعد  كاشت ساير گياهان داروئي مانند زيره و ... نيز در برنامه هاي اين طرح قرار دارد.

اين مسئول ساماندهي دام هاي موجود ، حذف دام هاي مازاد ، ساماندهي بهره برداران جنگلي ، حفاظت و احياي عرصه هاي جنگلي و توانمند سازي جوامع محلي را از مهمترين اهداف اين طرح ذكر كرد.

وكيلي مشاركت مردم را در اجراي برنامه هاي منابع طبيعي مهم خواند و تصريح كرد  در اين طرح  از مشاركت مردم به نحو چشمگيري استفاده خواهد شد .