شرایط حاد و نگران کننده ویروس کرونا در شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم در جلسه ستاد پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا با ابراز نگرانی از وضعیت بسیارحاد وبحرانی بیماری کووید١٩ در شهرستان خاتم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: میربهبودی در این نشست اعلام داشت متاسفانه آمار مبتلایان  این غول سرکش درشهرستان به صورت تصاعدی روبه افزايش است وچنانچه شهروندان واهالی به  پروتکلهای بهداشتی بی توجه باشند کنترل ومهار بیماری بسیار سخت و شرایط دشواری  را پیش روخواهیم داشت.
ایشان همچنین به دوبرابرشدن  آمارمبتلایان ازابتدای مهرماه  اشاره وبرتشدید نظارت وبازرسی ها وبرخورد جدی با واحدهای صنفی متخلف تاکید نمودند.