دیدار مدیر کل دفتر هماهنگی واموراقتصادی استاندار با میربهبودی فرماندار

زاده رحمانی مدیر کل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استاندار طی سفر به شهرستان خاتم انتصاب جواد میربهبودی به سمت فرماندار شهرستان خاتم تبریک گفت.