دیدار فرماندار خاتم بامدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان

نشست میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق کشاورزان ونمایندگان قنات نفس القریه مروست با جوادیان زاده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای به منظور درخواست کشاورزان در زمینه صدور مجوزحفرچاه اضطراری در مروست در راستای تامین آب کشاورزان بخصوص قنات نفس القریه درشرایط بحرانی و فصل تابستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: گفتنی است درحاشیه این نشست میربهبودی فرماندار خاتم، ضمن تشکر به مسائل مشکلات شهرستان در حوزه آب منطقه ای ازجمله پیگیری تامین اعتبار سد مروست، تکمیل سدخوانسار، افزایش تخصیص آب  مجتمع های گلخانه ای هرات مروست و چاهک، صدورحفر چاه اضطراری خوانسار ورفع  کمبود آب کارگاه تولید وبسته بندی کشمش فدوی  پرداخت.