خبر خوش فرماندار شهرستان خاتم به مناسبت روز ملی روستا ;

ارتقاء پروژه سایت ولی عصر کندر به اینترنت 4G

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم:جواد میربهبودی به مناسبت روز ملی روستا ازارتقاء پروژه تکنولوژی سایت روستای ولی عصر خاتم به 4G خبر داد و گفت:
با توجه به پیگیریهای صورت گرفته، پروژه ارتقاء تکنولوژی سایت روستای ولی عصر خاتم به4G از محل اعتبارات توسعه روستایی وزارت ارتباطات پایان رسید و مردم عزیز این روستادر روز ملی روستا از نعمت اینترنت پرسرعت همراه برخوردار شدند.
ایشان ازهمکاری نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی ومدیرکل ارتباطات وفناوری استان تشکر وقدردانی نمودند.

IMG_7583.JPG