خبری خوش برای مردمان روستای مبارکه مروست

فرماندار شهرستان خاتم: ازارتقاء پروژه تکنولوژی سایت روستای مبارکه مروست به اینترنت 4Gخبر داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: جواد میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم از ارتقاء پروژه تکنولوژی سایت روستای مبارکه مروست به اینترنت4Gاز محل اعتبارات توسعه روستایی وزارت ارتباطات خبر داد.

1-9.jpg