به روایت تصویر؛

حضور معاونت ساخت و توسعه راه های کشور به اتفاق مدیرکل ساخت و توسعه راه های جنوب کشور در شهرستان خاتم

طی بازدید کدخدازاده معاونت ساخت و توسعه راه های کشوربه اتفاق محمدی مدیرکل ساخت و توسعه راه های جنوب کشور ،رضایی نماینده شرکت ساخت راه های استان یزد ،به اتفاق میربهبودی فرماندار از روند اجرای پروژه ساخت باند دوم شهربابک،رودشور ،هرات،هرابرجان انجام شد.