جلسه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان برگزارشد.

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خاتم به ریاست میربهبودی سرپرست فرمانداری وبا حضور سایر اعضاء پیرامون بررسی میزان تعداد تسهیلات پرداختی واشتغال ایجاد شده دربخشهای مختلف درسال گذشته وهمچنین شناسایی طرح های مصوب که تسهیلات دریافت ننمودند وطرح های نیمه تمام که نیاز به افزایش اعتبار دارند، در محل فرمانداری برگزار شد.