جلسه میربهبودی فرماندار باحضور معاونت ساخت و توسعه راه های کشور ، مدیرکل ساخت و توسعه راه های جنوب کشور پیمانکار مسیرهرات رودشور در محل کارگاه شرکت مکران

جلسه میربهبودی فرماندارشهرستان خاتم باحضور کدخدازاده معاونت ساخت و توسعه راه های کشور ،محمدی مدیرکل ساخت و توسعه راه های جنوب کشور ،رضایی نماینده شرکت ساخت راه های استان یزد ،دانشور رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان،اعضای شورای اسلامی ودیگر مسولین محلی وپیمانکار مسیرهرات رودشور در محل کارگاه شرکت مکران برگزار شد.