جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران به ریاست میربهبودی فرماندار خاتم و با حضور دیگر اعضاء در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.