گزارش

جلسه آموزشی توجیهی ویژه اعضای شعب اخذ رای شهرستان خاتم

جلسه آموزشی توجیهی ویژه اعضای شعب اخذ رای شهرستان خاتم با حضور فاضلی فرماندار و رئیس هیات اجرایی،میربهبودی رئیس ستاد انتخابات شهرستان و جمعی از اعضای مذکور با هدف آشنا نمودن اعضا با وظایف قانونی خود در بخش مروست برگزار شد.