به مناسبت روز ملی روستا صورت گرفت

جواد میربهبودی به اتفاق جمعی از مسئولین ادارات و بخشدار مروست به مناسبت روز ملی روستا در جمع روستائیان بخش مروست حضور یافتند و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات آنان پرداختند.