برگزاری مراسم تکریم و معارفه رئیس شبکه دامپزشکی باحضور سرپرست فرمانداری خاتم

صبح مراسم تکریم ومعارفه رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خاتم با حضور میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم، فاتحی نیامدیر کل دامپزشکی استان و جمعی ازمسئولین درمحل در فرمانداری برگزار ش

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: با صدور حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان محمدمحسن محمدی بعنوان رئیس جدیداداره دامپزشکی شهرستان خاتم منصوب واز خدمات چندساله محمد امین  قدیمی تقدیر شد.