برگزاری جلسه کمیسیون حفاری به ریاست میربهبودی فرماندار

جلسه کمیسیون حفاری‌ها به ریاست ميربهبودي فرماندار خاتم به منظور هماهنگی وهمکاری دستگاههای خدمات رسان در اجرای پروژه اصلاح وساماندهی ورودی اصلی ونصب پل دهستان چاهک وهمچنین پروژ های اصلاح شبکه آب شرب روستاهای بخش مرکزی خاتم برگزار شد.