بازدید فرماندار شهرستان خاتم از مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی ۱۱۵ هرات

جواد میربهبودی به مناسبت ۲۶شهریور سالروز تاسیس اورژانس و فوریتهای پزشکی از مرکز اورژانس ۱۱۵هرات بازدید و درجریان فعالیت های صورت گرفته و خدمات ارائه شده قرار گرفت.