بازدید فرماندار خاتم از محل برپایی بیمارستان صحرایی

میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق روسای ادارات راه و شهرسازی و راهداری و حمل نقل جاده ای شهرستان و مدیربیمارستان آیت الله خاتمی هرات از محل برپایی بیمارستان صحرایی وآماده سازی آن برای بیماران کرونایی در مواقع اضطراری بازدید کردند.