بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات شهرستان

میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم طی بازدید خودازادارات آموزش وپرورش، راهداری وحمل ونقل جاده ای وامورمالیاتی شهرستان درخصوص نظارت بررعایت پروتکلهای بهداشتی، استفاده ازماسک درمحیط اداری ونحوه خدمات رسانی به مردم انجام شد.