بازدید سرزده سرپرست فرمانداری خاتم از ادارات بخش مروست

جواد میربهبودی سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم طی بازدید خود از ادارات جهاد کشاورزی،شبکه بهداشت و درمان و شهرداری مروست در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین راستای تکریم ارباب رجوع صورت گرفت.