شناسه : 153640019
به روایت تصویر؛

گزارش تصویری از سفریک روزه استاندار یزد به شهرستان خاتم
آدرس کوتاه :