شناسه : 358270
گزارش تصويري بازديد اعضاء اتاق طرح توسعه شهرستان خاتم و كشاورزان نمونه از طرحهاي گلخانه اي شهرستان صدوق

گزارش تصويري بازديد اعضاء اتاق طرح توسعه شهرستان خاتم و كشاورزان نمونه از طرحهاي گلخانه اي شهرستان صدوق


   
گزارش تصويري بازديد اعضاء اتاق طرح توسعه شهرستان خاتم و كشاورزان نمونه از طرحهاي گلخانه اي شهرستان صدوق

 

 

آدرس کوتاه :