شناسه : 11891648

عرصه هاي زيست محيطي شهرستان خاتم نه تنها در استان یزد بلكه در بين استان هاي همجوار نيز بي نظير است


سادات موسوي، مدير كل حفاظت محيط زيست استان كه به شهرستان خاتم سفر كرده بود به اتفاق زاده رحماني، فرماندار شهرستان خاتم از پناهگاه حيات وحش بوروئيه و منطقه شكار ممنوع قره تپه هرات بازديد نمود. وي عرصه هاي جنگلي، تنوع گونه هاي جانوري و گياهي شهرستان خاتم را بي نظير دانست و عنوان نمود اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حتي سازمان حفاظت محيط زيست كشور نگاه ويژه اي به شهرستان خاتم دارد. افتتاح پاسگاه محيط باني بوروئيه كه با اعتبار بالغ بر 450 ميليون ريال ساخته شده و بازديد از مركز تحقيقات هوبره از جمله برنامه هاي مدير كل حفاظت محيط زيست و فرماندار خاتم در اين روز بود. 

سادات موسوي، مدير كل حفاظت محيط زيست استان كه به شهرستان خاتم سفر كرده بود به اتفاق زاده رحماني، فرماندار شهرستان خاتم از پناهگاه حيات وحش بوروئيه و منطقه شكار ممنوع قره تپه هرات بازديد نمود.

وي عرصه هاي جنگلي، تنوع گونه هاي جانوري و گياهي شهرستان خاتم را بي نظير دانست و عنوان نمود اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حتي سازمان حفاظت محيط زيست كشور نگاه ويژه اي به شهرستان خاتم دارد.

افتتاح پاسگاه محيط باني بوروئيه كه با اعتبار بالغ بر 450 ميليون ريال ساخته شده و بازديد از مركز تحقيقات هوبره از جمله برنامه هاي مدير كل حفاظت محيط زيست و فرماندار خاتم در اين روز بود. آدرس کوتاه :