شناسه : 336032
فرماندار شهرستان خاتم

شاخص هاي اصلي و اساسي توسعه يافتگي هرمنطقه گسترش آموزش عالي است


فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اينكه رشد وتوسعه آموزش عالی در هرمنطقه   یكی از شاخص های اصلی و اساسی توسعه یافتگی است افزود: توسعه آموزش عالی زمینه های گسترش تحقیقات و پژوهش را درزمينه مختلف   به دنبال دارد   . محمد علي شاه حسيني ادامه داد : توسعه آموزش عالی بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی ایران یكی از اهداف مهم و قابل توجه مسئولین و دست اندركاران تعلیم و تربیت بوده هست كه امید است با استمرار و تقویت اين تفكر در شهرستان خاتم   شاهد گسترش   روز افزون آموزش هاي عالي دراين شهرستان   باشيم . گفتني است : در حال حاضر 500 نفر دانشجو در دانشگاه پيام نور مروست، 400نفر دانشكده كشاورزي امين،   450نفر در دانشگاه آزاد و 40 نفر در دانشگاه پيام نور خاتم مشغول به تحصيل هستند.
فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اينكه رشد وتوسعه آموزش عالی در هرمنطقه  یكی از شاخص های اصلی و اساسی توسعه یافتگی است افزود: توسعه آموزش عالی زمینه های گسترش تحقیقات و پژوهش را درزمينه مختلف  به دنبال دارد  .
محمد علي شاه حسيني ادامه داد : توسعه آموزش عالی بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی ایران یكی از اهداف مهم و قابل توجه مسئولین و دست اندركاران تعلیم و تربیت بوده هست كه امید است با استمرار و تقویت اين تفكر در شهرستان خاتم  شاهد گسترش  روز افزون آموزش هاي عالي دراين شهرستان  باشيم .

گفتني است : در حال حاضر 500 نفر دانشجو در دانشگاه پيام نور مروست، 400نفر دانشكده كشاورزي امين،  450نفر در دانشگاه آزاد و 40 نفر در دانشگاه پيام نور خاتم مشغول به تحصيل هستند.

آدرس کوتاه :