شناسه : 341162

بازديد بخشدار از مركز جهاد كشاورزي مروست


به گزارش روابط عمومي بخشداري مروست :قانع بخشدار مروست از مركز جهاد كشاورزي بازديد نمود.

بررسي مشكلات مركز و همچنين بازديد از قستمهاي مختلف  اين مركز از جمله برنامه هاي اين بازديد بود.

 

آدرس کوتاه :